Beleidsplan 2020-2023

Lokaal Fonds Lisse presenteert het Beleidsplan 2020-2023BELEIDSPLAN  2020 – 20231597921897735.png

 


Lokaal Fonds Lisse
Lisse, 29 juni 2020


             

Stichting Lokaal Fonds Lisse

Opgericht 11 april 2017

RSIN-nummer 8574.90.060

KvK-nummer 68541112

www.lokaalfondslisse.nl

 1.           Inleiding

Dit beleidsplan van de Stichting Lokaal Fonds Lisse heeft betrekking op de periode 2020 tot en met 2023. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur van de stichting de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode van vier jaar.  Dit plan bevat vier bijlagen.

 


2.           Visie en Missie

2.1 Visie

Het bestuur van Lokaal Fonds Lisse vindt dat zoveel mogelijk inwoners van Lisse elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten ontplooien in de niet beroepsmatige sfeer.


2.2. Missie

Het Lokaal Fonds Lisse heeft als missie om met een geldelijke bijdrage projecten te ondersteunen.   Dit om de verbinding en de kwaliteit van de samenleving in Lisse te verbeteren en de saamhorigheid te versterken. Daartoe steunt de stichting burgerinitiatieven en lokale projecten in de gemeente Lisse die bijdragen aan de participatie van inwoners en daarmee van algemeen maatschappelijk belang zijn.

Het Lokaal Fonds Lisse is in staat en bereid om andere fondsen (ook van buiten Lisse) bij te staan bij de selectie van projecten en toekenning van middelen in Lisse. Op die manier wordt de expertise van het Lokaal Fonds Lisse ingezet ten behoeve van de plaatselijke gemeenschap. Wij kunnen ook spreken van een makelaarsfunctie: het in brede zin samenbrengen van vragers en aanbieders van projecten en middelen.3.           Ambities

3.1 Projecten

Om voor steun in aanmerking te komen dienen projecten te voldoen aan een aantal criteria. De lijst met die criteria is opgenomen in bijlage 2. Of aan de critica wordt voldaan is ter beoordeling aan het bestuur. Het afwijzen van een aanvraag wordt goed gemotiveerd.

Het maximumbedrag dat het fonds bijdraagt aan een project is 1.500 euro. Er geldt geen ondergrens voor een bijdrage.


3.2 Verantwoording

Elk jaar publiceert het Lokaal Fonds Lisse een algemeen jaarverslag, alsmede een financieel jaarverslag met een verantwoording van de inkomsten en uitgaven. Beide verslagen worden gepubliceerd op onze website www.lokaalfondslisse.nl. In de verslagen worden werkzaamheden in het kader van de makelaarsfunctie apart verantwoord.

Elk project waaraan het Lokaal Fonds bijdraagt, wordt kort beschreven op onze website.

Stichting Lokaal Fonds Lisse is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, RSIN 8574.90.060)


3.3 Fondsenwerving

Om zijn ambities te kunnen realiseren verwerft het Lokaal Fonds Lisse inkomsten, bouwt een reserve op en werkt zoveel mogelijk samen met partners. Naarmate de stichting meer inkomsten heeft, kunnen meer projecten worden ondersteund en de participatie van de inwoners van Lisse worden bevorderd.

Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij:

  • In gesprek blijven met bestaande geldgevers over de continuïteit van hun bijdrage (gemeente Lisse, Ondernemingsfonds Lisse, Fonds 1818) 

  • Aankloppen bij vermogensfondsen en andere steunfondsen

  • Inspanning leveren gelden te verwerven uit donaties, legaten en schenkingen    

  • Aan crowdfunding doen ten behoeve van concrete projecten

  • Sponsorovereenkomsten afsluiten

Sponsoren krijgen, indien gewenst, een vermelding op de website van het Lokaal Fonds.


  

 4.           Sterke kanten en verbeterpunten

Het Lokaal Fonds Lisse kent en aantal sterke punten, maar ook een aantal verbeterpunten.


4.1 Sterke punten

Onze stichting heeft een goede focus op het uitvoeren van haar ambities: bijdragen aan initiatieven uit de Lissese samenleving die het samen-leven en participatie bevorderen.

Het bestuur is sterk geworteld in Lisse en heeft, na een inwerkperiode, de procedures op orde.  De samenstelling van het bestuur is opgenomen in bijlage 4.

Onze stichting is aangesloten bij de landelijke organisatie Stichting Lokale Fondsen Nederland (www.lokalefondsen.nl).


4.2 Verbeterpunten

De naamsbekendheid en vindbaarheid van het fonds is nog onvoldoende. Velen zijn niet bekend met de mogelijkheden tot geldelijke steun die het fonds kan bieden. Ons aanbod om een makelaarsrol te spelen ten behoeve van andere fondsen is van recente datum en is daarom nog onbekend bij de partijen die dit aangaat.

Om de continuïteit van het fonds te borgen is het belangrijk dat de groep geldgevers uitbreidt. Het fonds is op dit moment geschoeid op een smalle financiële basis.  

De contacten met de voor het fonds belangrijke partners kan worden geïntensiveerd. Het regelmatig uitbrengen van een nieuwsbrief (en deze actief verspreiden) kan daarbij helpen. 

 

 

 5.           Strategisch stappenplan

Op deze plaats geven wij een overzicht van door het fonds te nemen stappen in de komende jaren. Dit betekent niet dat er geen ruimte is voor eventuele activiteiten die zich spontaan aandienen, bijvoorbeeld op het gebied van fondsenwerving. De stichting stelt zich flexibel op en wil onverwachte kansen graag benutten.  

Deze stappen moeten primair bijdragen aan de uitvoering van de missie van het Lokaal Fonds Lisse: lokale initiatieven financieel ondersteunen om de verbinding en de kwaliteit van de samenleving in Lisse te verbeteren en de saamhorigheid te versterken. Dat doen wij door het honoreren van projecten die aan de uitvoering van deze missie bijdragen. Dat zijn wij ook verplicht aan onze geldgevers. Die moeten er verzekerd van zijn dat onze middelen worden besteed aan projecten die aansluiten bij onze missie aan projecten.

De te nemen stappen zijn geënt op de in de voorgaande paragraaf genoemde sterke kanten en verbeterpunten. De sterke kanten kunnen mogelijk worden uitgebouwd, de beterpunten nopen tot actie.

Om de naamsbekendheid en vindbaarheid van het fonds te vergroten is een PR- en communicatieplan opgesteld. In dat plan worden concrete acties benoemd om het werk van het fonds beter over het voetlicht te krijgen. Van elk project dat wij steunen brengen wij een persbericht uit. Verder onderzoeken wij de mogelijkheden om een rubriek te krijgen op de gemeentelijke pagina’s in de lokale pers. Daarnaast zetten wij stevig in op het gebruik van sociale media en een actievere inzet van onze website.  

Wij streven naar uitbreiding van de groep geldgevers. Dat is belangrijk om de continuïteit van het fonds te borgen. Het gaat daarbij niet alleen om instellingen en fondsen. Wij streven ernaar om ook particuliere geldgevers aan te spreken.  

Het zoeken van binding met strategische partners begint bij het in kaart brengen van alle potentiële partners en hun rol ten opzichte van onze stichting. Sommige partners spelen een hoofdrol bij de fondsenwerving (bijv. de gemeente Lisse, het ondernemingsfonds Lisse), andere helpen bij de keuze van projecten en het vergroten van onze naamsbekendheid. Daarbij denken wij aan bijv. de Stichting Paraplu, het Welzijnskompas Lisse en de Stichting Kwadraad Lisse. De Stichting Lokale Fondsen Nederland helpt ons bij onder meer bij de ontwikkeling van onze website.    

De eerdergenoemde makelaarsfunctie is anno 2020 een nieuwe activiteit van het Lokaal Fonds. Wij onderzoeken hoe deze rol kan worden ingevuld en uitgebouwd. Het gaat vooral om het samenbrengen van vragers en aanbieders van projecten en middelen. Kernwoorden zijn daarbij faciliteren, participeren, doorverwijzen. Steunaanvragen voor projecten in Lisse kunnen bijv. worden doorgeleid naar andere fondsen. Ook kan het gaan om het aandragen van alternatieven voor projecten. Het netwerk en kennis van de bestuursleden van het Lokaal Fonds kan worden benut voor een goede keuze van projecten in Lisse.6.           Bestuurlijke aangelegenheden

Binnen het Lokaal Fonds geldt een aantal vaste afspraken en gedragsregels ten aanzien van het bestuurlijk functioneren. Dat geldt onder andere voor de wijze van behandeling van de projectaanvragen van de eerste fase (invullen aanvraagformulier, zie bijlage 1) tot en met de laatste fase contact over de realisatie van het gesteunde project.  

Het bestuur kent de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester en overige leden. De overige leden kunnen worden belast met speciale taken. In de praktijk gaat het om PR en communicatie en lidmaatschap van de commissie die aanvragen om geldelijke steun aan een eerste toets onderwerpt. Over definitieve toekenning beslist het voltallige bestuur.

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte kosten worden wel vergoed, bijv. reiskosten.

Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 mei van het volgende jaar vastgesteld en gepubliceerd op onze website.

 

 7.           Begroting en Jaarrekening

Voor elk jaar wordt uiterlijk in november een begroting vastgesteld voor het eerstvolgende jaar. De begroting geeft tevens een doorkijkje naar de twee opvolgende jaren.

Uiterlijk in maart van het opvolgende jaar wordt de jaarrekening vastgesteld, met daarin aandacht voor de vermogenspositie van het fonds. De rekening wordt vooraf gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit twee bestuursleden.

Beide stukken zijn voor iedereen in te zien op www.stichtinglokaalfondslisse.nl.

Onze stichting hecht aan goede relaties met geldgevers en de ontvangers van onze bijdragen ten gunste van projecten. Onze nieuwsbrief kan daaraan bijdragen.

Lokaal Fonds Lisse is aangesloten bij de Stichting Lokale Fondsen Nederland. Deze koepel ondersteunt lokale afdelingen met adviezen en workshops. Aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden.Bijlagen

Bijlage 1  Model aanvraagformulier voor een project

Bijlage 2  Criteria voor het toekennen van een geldelijke bijdrage aan een project:

Bijlage 3  Toegekende projecten

Bijlage 4  Samenstelling Bestuur 

De actuele inhoud van de bijlagen vindt u elders op onze website