Financieel Verslag 2021

Hieronder vindt u het Financieel Verslag 2021

Financieel Verslag 2021

Staat van Baten en Lasten

Baten:

Bijdrage gemeente Lisse10.000
Totaal

10.000


Lasten:

Projecten 5.250
Bankkosten    116
Automatisering    290
Resultaat 4.344
Totaal

10.000


Balans, stand 31 december 2021

Activa:

Rekening Courant SNS-Bank18.915
Totaal

18.915


Passiva:

Algemene Reserve18.915
Totaal

18.915


Toelichting bij het financieel verslag 2021

 

Per jaarultimo waren er geen vorderingen en ook geen schulden. De in het eerste kwartaal 2020 aangekondigde coronamaatregelen hebben ook in 2021 een ingrijpend effect gehad op het aantal ingediende aanvragen voor lokale financiële ondersteuning. Het aantal aanvragen bleef daardoor achter bij onze aanvankelijke prognose dat in 2021 een inhaalvraag zou ontstaan. Het tegendeel is waar.

In 2021 werden zes aanvragen ingediend. Daarvan zijn er vier gehonoreerd door het Lokaal Fonds. De twee afgewezen projecten voldeden niet aan onze criteria. De maximale toekenning aan een verzoek tot financiële ondersteuning bedraagt € 1.500.


Het Lokaal Fonds Lisse heeft in 2021 financieel bijgedragen aan de volgende projecten:

Speeltuin Berkhout1.500
Fietstocht Lisse Duurzaam1.000
Theaterwandeling Jeugdtheater1.500
Ontmoetingsavond zorgmedewerkers1.250
Totaal

5.250


Door de beperkte uitgaven is de post Algemene reserve van het Fonds geleidelijk opgelopen naar € 18.915 per ultimo 2021. Het jaarresultaat 2021 is aan de reserve toegevoegd. De hoge liquiditeitspositie gaf de gemeente Lisse mede aanleiding om onze subsidieaanvraag over het tijdvak 2022 t/m 2025, ten bedrage van € 9,830 per jaar, niet te honoreren.