Jaarverslag

Het eerste jaarverslag van Lokaal Fonds Lisse, vanaf de start in 2018 tot en met 2019.

Gecombineerd jaarverslag 2018/2019


Lisse, februari 2020.


Inleiding

De Stichting Lokaal Fonds Lisse is officieel opgericht op 11 april 2017 en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een voormalig bestuurslid van de Stichting Poelpolder50 heeft het initiatief genomen om tot de oprichting van een lokaal fonds te komen . Zij zag een landelijke ontwikkeling van het ontstaan van lokale fondsen en het nut hiervan voor de gemeenschap. Er resteerde een bedrag van ruim € 5.000,= vanuit de Stichting Poelpolder50 dat een nieuwe bestemming zou kunnen krijgen. In overleg met en in samenwerking met de Gemeente Lisse kwam het Lokaal Fonds Lisse tot stand. De Gemeente Lisse deed vervolgens een toezegging, hetgeen nadien contractueel is vastgelegd, van € 10.000,= per jaar voor een periode van vier jaar. Derhalve was bij de start van ons Fonds een beginkapitaal van ruim € 15.000,= beschikbaar. Daarnaast stelde Fonds 1818 nog een bedrag beschikbaar voor de opstartkosten en een extra stimulans genoemd donatie verdubbelaar.

Na een voorbereidingsperiode was in mei 2018 de kick-off op het Gemeentehuis van Lisse. De Pers en een delegatie van het Gemeentebestuur waren hierbij aanwezig.

Eind 2018 kreeg Stichting Lokaal Fonds Lisse een statuutwijziging waardoor de ANBI verklaring is verkregen.

Middels dit jaarverslag wil het bestuur van de Stichting Lokaal Fonds Lisse u nader informeren over haar activiteiten in het verslagjaar.


Doelstelling van Lokaal Fonds Lisse

Het Lokaal Fonds Lisse heeft als doelstelling lokale initiatieven te ondersteunen om de verbinding en de kwaliteit van de samenleving in Lisse te verbeteren en de saamhorigheid te versterken. Hiermee steunt het de burgerinitiatieven die leiden tot lokale projecten in de Gemeente Lisse die van algemeen maatschappelijk belang zijn. Dit onder het motto: samen maken we Lisse mooier, sterker en meer betrokken. Met elkaar en voor elkaar.


 Projecten

In 2018 vonden er 17 aanvragen plaats, in 2019 waren dit er 25. De aanvragen/projecten varieerden van duikapparatuur voor gehandicapten, een feestmiddag voor mantelzorgers, materiaal voor de opstart van dagopvang van dementerenden, een fietsstalling voor fietsmaatjes tot kerstboomverlichting voor de wijk.  Het totaaloverzicht gaat als bijlage bij dit verslag en is ook terug te vinden op onze website www.stichtinglokaalfondslisse.nl .

Van de 42 aanvragen werden er 28 gehonoreerd.  Het totaalbedrag van de gehonoreerde aanvragen bedroeg € 11.500,= in 2018 en € 10.777,= in 2019.  Bij het beoordelen van de aanvragen is gelet op de criteria die wij hiervoor hebben gesteld. Ook deze criteria zijn terug te vinden op onze website.


P.R. en communicatie

Voor een startend fonds is het belangrijk dat er zo veel mogelijk publiciteit wordt gegenereerd teneinde de bekendheid te vergroten. Immers: particulieren, stichtingen, verenigingen en clubs moeten van ons bestaan weten. In 2018 en 2019 is dan ook veelvuldig gebruik gemaakt van de lokale pers. Gezien het aantal van 42 aanvragen is de bekendheid redelijk te noemen. Een beleidsplan P.R. en communicatie is in ontwikkeling teneinde de naamsbekendheid in de toekomst te vergroten. Naast de lokale pers zal ook gebruik gemaakt gaan worden van sociale media.


Financiële situatie. 

Aanvang 2019 beschikte ons fonds over een vrije reserve van € 11.900,=. Gedurende 2019 werden donaties ontvangen van de Gemeente Lisse, Fonds 1818 en het Ondernemingsfonds Lisse. Het totale bedrag aan donaties beliep € 15.600,=. Aan goedgekeurde aanvragen werd een totaalbedrag van € 12.800,= toegekend en uitgekeerd. Ultimo 2019 was de nog aanwezige vrije reserve € 14.500,=

                                                                                                   

Bestuurlijke stand van zaken.

In de verslagperiode hebben een aantal bestuurlijke wijzigingen plaats gevonden. Voor de recente samenstelling van het bestuur wordt verwezen naar eerdergenoemde website van ons fonds. Het bestuur heeft een tweetal sessies gewijd aan de wijze waarop we onze doelstelling willen verwezenlijken. Deze toekomstvisie zal verder worden uitgewerkt ten behoeve van een meerjarenbeleidsplan. De intentie is deze in het eerste halfjaar van 2020 vast te stellen.


Tot slot

In dit gecombineerd jaarverslag 2018/2019 worden de eerste stappen van het Lokaal Fonds Lisse kort beschreven. Dat er in Lisse grote behoefte bestaat aan een Fonds als het onze, blijkt wel uit het groot aantal aanvragen dat in de twee verslagjaren is ontvangen én toegekend.

De startperiode van het fonds is nu afgerond. Er is een bestuur, er zijn statuten en er is lijst met criteria waaraan de aanvragers moeten voldoen voor het verkrijgen van een bijdrage. En zo verder. Het eerste handwerk is gedaan. Nu is het tijd voor een verdere verdieping. In de laatste maanden van 2019 heeft het bestuur daarom uitgebreid nagedacht over de rol van het Fonds in de toekomst. Hoe maken wij ons meer bekend in Lisse? Hoe bevorderen wij de instroom van geld, teneinde meer projecten te ondersteunen? Met welke partijen kunnen wij partnership aangaan? Dat soort dingen.

In het volgende jaarverslag kunt u lezen welke vorderingen wij hebben gemaakt én hoe zij bijdragen aan het bereiken van onze doelstellingen.