Jaarverslag 2021

Hier onder vindt het beknopte jaarverslag 2021

 1.    Inleiding
De Stichting Lokaal Fonds Lisse is opgericht op 11 april 2017 en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De gemeente Lisse nam het initiatief tot oprichting van de Stichting. Zij zag een landelijke trend in de oprichting van lokale fondsen en was ervan overtuigd van het nut hiervan voor de gemeenschap. Er resteerde een bedrag van ruim € 5.000 vanuit de Stichting Poelpolder50, waarvoor een nieuwe bestemming werd gezocht. Dit bedrag vormde het startkapitaal van de Stichting Lokaal Fonds Lisse. De gemeente Lisse deed vervolgens de toezegging om gedurende vier jaar een bedrag van € 10.000 per jaar ter beschikking aan het Lokaal Fonds Lisse te stellen. Deze toezegging is op februari 2018 vastgelegd in een overeenkomst. Derhalve was bij de start van het Lokaal Fonds Lisse een kapitaal beschikbaar van ruim € 15.000. Daarnaast stelde Fonds 1818 nog een bedrag beschikbaar voor de opstartkosten.
Na een voorbereidingsperiode vond in mei 2018 de kick-off plaats in het gemeentehuis van Lisse. In aanwezigheid van een delegatie van het gemeentebestuur en de pers.

2. Doelstelling van Lokaal Fonds Lisse
Het Lokaal Fonds Lisse heeft als doelstelling lokale initiatieven te ondersteunen om de verbinding en de kwaliteit van de samenleving in Lisse te verbeteren en de saamhorigheid te versterken. Hiermee steunt het burgerinitiatieven die leiden tot lokale projecten in de gemeente Lisse van algemeen maatschappelijk belang. Dit onder het motto: samen maken we Lisse mooier, sterker en meer betrokken. Met elkaar en voor elkaar.


3. Projecten.
In 2021 ontving het Lokaal Fonds Lisse zes aanvragen voor een financiële bijdrage. Dat is aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. De oorzaak ligt zonder twijfel bij de Coronapandemie. Van deze aanvragen zijn er vier gehonoreerd. De twee afgewezen projecten voldeden niet aan onze criteria. De maximale toekenning aan een verzoek tot financiële ondersteuning bedraagt € 1.500. Bij elkaar zijn in 2021 de volgende bedragen uitbetaald:

Speeltuin Berkhout1.500
Fietstocht Lisse Duurzaam1.000
Theaterwandeling Jeugdtheater1.500
Ontmoetingsavond zorgmedewerkers1.250
Totaal
5.250Gemiddeld bedroeg de bijdrage per project € 1.312,50. Op de website van de Stichting www.stichtinglokaalfondslisse.nl worden de gehonoreerde projecten kort beschreven. Op de website is meer informatie beschikbaar, bijvoorbeeld over de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen om voor honorering in aanmerking te komen.


4. P.R. en communicatie.
Het Lokaal Fonds Lisse genereert zoveel mogelijk publiciteit om de bekendheid te vergroten. Het is belangrijk dat inwoners en verenigingen weten dat zij bij het Lokaal Fonds Lisse kunnen aankloppen wanneer zij activiteiten willen ontplooien die bijdragen aan de doelstelling van het Fonds: dorpelingen elkaar laten ontmoeten en samen Lisse mooier, sterker maken. Wij onderhouden goede relaties met de lokale pers, van elke toekenning wordt verslag gedaan. In de gemeenterubriek in het Lisser Nieuwsblad wordt regelmatig aandacht besteed aan onze activiteiten.
Meer bekendheid kan helpen om sponsoren voor het Lokaal Fonds Lisse te werven, waardoor wij meer voor elkaar kunnen krijgen. Helaas hebben onze inspanningen om aanvullende gelden aan te trekken nog geen concrete resultaten opgeleverd. Andermaal blijkt dat het verwerven van generieke bijdragen voor het Lokaal Fonds Lisse buitengewoon lastig is. Onze focus verschuift daarom naar het verwerven van financiële steun van derden ten behoeve van concrete projecten. Wij kunnen helpen om aanvragen door te geleiden naar externe geldgevers. Op die manier willen wij partijen bij elkaar brengen. Wij noemen dat onze makelaarsfunctie. Het gaat dan om aanvragen voor projecten die onvoldoende passen in onze criteria voor toekenning of die het bedrag van € 1.500 overschrijden.


5. Financiële situatie

In 2021 is door het Lokaal Fonds Lisse meer dan € 5.000 bijgedragen voor de uitvoering van vier projecten. Door het beperkt aantal aanvragen is onze algemene reserve met ruim € 4.000 gegroeid. Wij vertrouwen erop dat het aantal aanvragen binnen afzienbare tijd weer op het oude niveau terugkomt. Dat is mede afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot het Covidvirus. Nog in 2020 heeft het Lokaal Fonds Lisse bijna € 10.000 aan projecten bijgedragen.


Staat van Baten en Lasten 2021

Baten


Bijdrage gemeente Lisse10.000
Totaal

10.000Lasten


Projecten 5.250
Bankkosten    116
Automatisering    290
Resultaat 4.344
Totaal

10.0006. Bestuurlijke situatie
Binnen het Lokaal Fonds Lisse geldt een aantal vaste werkafspraken en gedragsregels ten aanzien van het bestuurlijk functioneren. Dat geldt onder andere voor de wijze van behandeling van de projectaanvragen van de eerste fase (invullen aanvraagformulier), tot en met de laatste fase (contact met de aanvrager over de realisatie van het gesteunde project).
Het bestuur kent de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester en overige leden. Er is een rooster van aftreden. De overige leden kunnen worden belast met speciale taken. In de praktijk gaat het om PR en communicatie en lidmaatschap van de projectcommissie, die aanvragen om geldelijke steun aan een eerste toets onderwerpt. Over definitieve toekenning beslist het voltallige bestuur. De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

De personele samenstelling is in het verslagjaar niet gewijzigd.

Samenstelling Bestuur
Gijs Oskam voorzitter
Gerard Boon secretaris en lid van de projectcommissie
Jos van Kleef penningmeester en lid van de projectcommissie
Ernie van der Voet public relations
Magda Guicherit lid projectcommissie

7. Tot slot
In dit beknopt jaarverslag 2021 worden de activiteiten van het Lokaal Fonds Lisse kort beschreven. Dat er in Lisse grote behoefte bestaat aan een Fonds als het onze, blijkt wel uit het grote aantal aanvragen dat wij sinds de oprichting in 2018 hebben ontvangen (66) én toegekend (38). De lijst met aanvragen en toekenningen wordt bijgehouden op onze website.
Het Lokaal Fonds Lisse draait nu vier jaar en heeft de zaak bestuurlijk, administratief en boekhoudkundig goed op orde. Wij kunnen ons daarom volledig concentreren op onze taak: het financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten in de Lissese gemeenschap teneinde participatie en elkaar ontmoeten te bevorderen. Tot onze taak rekenen wij ook het onderhouden van goede contacten met andere fondsen en geldgevers.