Jaarverslag 2022

Hieronder vindt u het jaarverslag inclusief het Financieel Jaarverslag 2022

Beknopt jaarverslag 2022

Lisse, 21 maart 2023


Inleiding

De Stichting Lokaal Fonds Lisse is opgericht op 11 april 2017 en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De gemeente Lisse nam het initiatief tot oprichting van de Stichting. Zij zag een landelijke trend in de vorming van lokale fondsen en was overtuigd van het nut hiervan voor de gemeenschap. Er resteerde een bedrag van ruim € 5.000 vanuit de Stichting Poelpolder50, waarvoor een nieuwe bestemming werd gezocht. Dit bedrag vormde het startkapitaal van de Stichting Lokaal Fonds Lisse (verder te noemen Lokaal Fonds). De gemeente Lisse deed vervolgens de toezegging om gedurende vier jaar (2018 t/m 2021) een bedrag van € 10.000 per jaar ter beschikking aan het Lokaal Fonds te stellen. Deze toezegging is op februari 2018 vastgelegd in een overeenkomst. Derhalve was bij de start van het Lokaal Fonds een kapitaal beschikbaar van ruim € 15.000. Daarnaast stelde Fonds 1818 nog een bedrag beschikbaar voor de opstartkosten en ontvingen wij een bijdrage van de Stichting Ondernemersfonds Lisse.

Na een voorbereidingsperiode is de Stichting Lokaal Fonds Lisse in mei 2018 daadwerkelijk met haar activiteiten gestart.


Doelstelling van Lokaal Fonds 

Het Lokaal Fonds ondersteunt lokale initiatieven die de verbinding en de kwaliteit van de samenleving in Lisse verbeteren en de saamhorigheid versterken. Hiermee steunt het burgerinitiatieven die leiden tot lokale projecten in de gemeente Lisse van algemeen maatschappelijk belang. Dit onder het motto: samen maken we Lisse mooier, sterker en meer betrokken. Met elkaar en voor elkaar.

Projecten.

In 2022 ontving het Lokaal Fonds vijftien aanvragen voor een financiële bijdrage. Dat aantal is ongeveer op het niveau van voor de Coronapandemie, die in de loop van 2020 uitbrak. In 2021 werd met slechts zes aanvragen een dieptepunt bereikt. In de onderstaande grafiek is het verloop van de aanvragen en de toekenningen weergegeven sinds 2018. De effecten van de pandemie strekken zich uit over de jaren 2020, 2021 en 2022. In 2023 wordt een flink herstel in de aanvragen geprognotiseerd.


1680167525462.png

Van de vijftien aanvragen 2022 zijn er negen gehonoreerd. De zes afgewezen projecten voldeden niet aan onze criteria. De maximale toekenning na een verzoek tot financiële ondersteuning bedraagt € 1.500. Bij elkaar zijn in 2022 de volgende bedragen uitbetaald:

Stichting Activiteiten Senioren Zomerprogramma1.500
Harddraverij Lisse1.000
Open dag Amiant   175
Veldhorststraat 100 jaar   550
Cultureel Historische Vereninging Oud Lisse1.500
Vrienden van Da Capo1.500
Bridgeclub Lisse   589
Wandel je Fit   375
Activiteiten senioren, een laptop   799
Totaal
7.988Gemiddeld bedroeg de bijdrage per project € 887,55. Op de website van het Lokaal Fonds www.stichtinglokaalfondslisse.nl worden de gehonoreerde projecten kort beschreven. Op de website is meer informatie beschikbaar, bijvoorbeeld over de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen om voor honorering in aanmerking te komen.

P.R. en communicatie.

Het Lokaal Fonds genereert zoveel mogelijk publiciteit om de bekendheid te vergroten. Het is belangrijk dat inwoners en verenigingen weten dat zij bij het Lokaal Fonds kunnen aankloppen wanneer zij activiteiten willen ontplooien die bijdragen aan de doelstelling van het Lokaal Fonds: dorpelingen elkaar laten ontmoeten en samen Lisse mooier, sterker maken. Wij onderhouden goede relaties met de lokale pers, van bijna elke toekenning wordt verslag gedaan in de lokale kranten. In de gemeenterubriek in het Lisser Nieuwsblad wordt regelmatig aandacht besteed aan onze activiteiten.

Meer bekendheid kan helpen om sponsoren voor het Lokaal Fonds te werven, waardoor wij meer voor elkaar kunnen krijgen. Helaas hebben onze inspanningen om aanvullende gelden aan te trekken geen concrete resultaten opgeleverd in het verslagjaar. Andermaal blijkt dat het verwerven van generieke bijdragen voor het Lokaal Fonds buitengewoon lastig is. Onze focus verschuift daarom naar het verwerven van financiële steun van derden ten behoeve van concrete projecten. Wij beschikken over eigen databank met potentiële externe geldgevers en kunnen helpen om aanvragen naar hen door te geleiden. Op die manier willen wij partijen bij elkaar brengen. Wij noemen dat onze makelaarsfunctie. Het gaat dan om aanvragen voor projecten die onvoldoende aansluiten bij onze criteria voor toekenning of die het bedrag van € 1.500 overschrijden.

Financieel jaarverslag 2022

Per jaarultimo 2022 waren er geen vorderingen en ook geen schulden. Zoals in de grafiek op pag. 3 al aangegeven, werkten de in het eerste kwartaal 2020 aangekondigde coronamaatregelen nog door in 2022. Er was nog geen sprake van een door ons verwachte inhaalvraag na de coronajaren 2020 en 2021. De eerste tekenen in 2023 wijzen erop dat dat het aantal aanvragen zich wél herstelt en terugkeert naar het niveau van 2019. De financiële gang van zaken in het verslagjaar was als volgt:

Staat van Baten en Lasten 2022

Baten:
 
Bijdrage Gemeente Lisse0
Overige bijdragen0
Totaal0
Lasten:

Projecten    7.988
Bankkosten       116
Hosting website 2022 en 2023       581
Overige kosten         23
Resultaat, ten aanzien van de Algemene Reserve-/- 8.708
Totaal
0

                                                                    

Balans, stand 31 december 2022
Activa:

Rekening courant SNS Bank10.207
Totaal
10.207Passiva:


Algemene reserve10.207
Totaal
10.207


Toelichting op de cijfers

 De staat van baten en lasten laat zien dat het Lokaal Fonds in 2022 geen inkomsten heeft ontvangen. Er kwam een einde aan het gemeentelijk subsidie dat gedurende vier jaar is toegekend: van 2018 tot en met 2021 ontvingen wij € 10.000 per jaar.

Onze subsidieaanvraag voor 2022 is door de gemeente afgewezen, onder verwijzing naar onze gezonde reservepositie. Wij hebben daarvoor begrip. Om die reden heeft het Lokaal Fonds ook voor 2023 geen subsidie aangevraagd.

Onze inspanningen om elders fondsen te verwerven hebben niet tot resultaat geleid.

In 2022 heeft het Lokaal Fonds € 7.998 bijgedragen aan projecten, aangedragen vanuit de Lissese gemeenschap. De totale uitgaven beliepen € 8.708.  Door deze gang van zaken heeft het Lokaal Fonds in 2022 flink ingeteerd op zijn algemene reserve. De reserve nam met € 8.708 af. Nu kon de reserve een stootje hebben omdat zij in de jaren 2020 en 2021 flink groeide.  In die jaren werd immers een gemeentelijk subsidie ontvangen, terwijl het aantal aanvragen voor een financiële bijdragen afnam vanwege de coronapandemie.

De stand van de reserve beloopt 31 december van het verslagjaar nog € 10.207. Met de inzet van die som kunnen wij naar verwachting onze taak in 2023 nog juist vervullen. Omdat wij ook in 2023 geen inkomsten voorzien, verwachten wij dat de reserve in de loop van het vierde kwartaal (dan wel uiterlijk december 2023) is uitgeput.

Zonder verdere maatregelen -lees: subsidie van de gemeente Lisse- zal het Lokaal Fonds in 2024 zijn belangrijke functie niet langer kunnen uitoefenen.

In onderstaande grafiek staat het verloop van de reserve en de toekenningen:

1680168363880.png

Bestuurlijke situatie

 Binnen het Lokaal Fonds geldt een aantal vaste werkafspraken en gedragsregels ten aanzien van het bestuurlijk functioneren. Dat geldt onder andere voor de wijze van behandeling van de projectaanvragen van de eerste fase (invullen aanvraagformulier), tot en met de laatste fase (contact met de aanvrager over de realisatie van het gesteunde project).

Het bestuur kent de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester en overige leden. Er is een rooster van aftreden. De overige leden kunnen worden belast met speciale taken. In de praktijk gaat het om PR en communicatie en lidmaatschap van de projectcommissie, die aanvragen om geldelijke steun aan een eerste toets onderwerpt. Over definitieve toekenning beslist het voltallige bestuur. De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

De personele samenstelling is in het verslagjaar niet gewijzigd.

Samenstelling Bestuur 

Gijs Oskam                      voorzitter

Gerard Boon                     secretaris en lid van de projectcommissie

Jos van Kleef                    penningmeester en lid van de projectcommissie

Ernie van der Voet            public relations

Magda Guicherit               voorzitter projectcommissie


Tot slot

In dit beknopt jaarverslag 2022 worden de activiteiten van het Lokaal Fonds Lisse kort beschreven. Dat er in Lisse grote behoefte bestaat aan een Fonds als het onze, blijkt wel uit het grote aantal aanvragen dat wij sinds de oprichting in 2018 hebben ontvangen (73) én toegekend (43). De lijst met aanvragen en toekenningen wordt bijgehouden op onze website. 

Het Lokaal Fonds draait nu vijf jaar en heeft de zaak bestuurlijk, administratief en boekhoudkundig goed op orde. Wij kunnen ons daarom volledig concentreren op onze taak: het financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten in de Lissese gemeenschap teneinde participatie en elkaar ontmoeten te bevorderen. Tot onze taak rekenen wij ook het onderhouden van goede contacten met andere fondsen en geldgevers.Zonder verdere maatregelen -lees: subsidie van de gemeente Lisse- zal het Lokaal Fonds in 2024 haar belangrijke functie niet langer kunnen uitoefenen.