Jaarverslag

Beknopt jaarverslag 2020

Beknopt jaarverslag 2020


Lisse, april 2020.


  • Inleiding


De Stichting Lokaal Fonds Lisse is opgericht op 11 april 2017 en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De gemeente Lisse nam het initiatief tot oprichting van de Stichting. Zij zag een landelijke trend in de oprichting van lokale fondsen en was ervan overtuigd van het nut hiervan voor de gemeenschap. Er resteerde een bedrag van ruim € 5.000 vanuit de Stichting Poelpolder50, waarvoor een nieuwe bestemming werd gezocht. Dit bedrag vormde het startkapitaal van de Stichting Lokaal Fonds Lisse. De gemeente Lisse deed vervolgens de toezegging om gedurende vier jaar een bedrag van € 10.000 per jaar ter beschikking aan het Lokaal Fonds Lisse te stellen. Deze toezegging is op februari 2018 vastgelegd in een overeenkomst. Derhalve was bij de start van het Lokaal Fonds Lisse een kapitaal beschikbaar van ruim € 15.000. Daarnaast stelde Fonds 1818 nog een bedrag beschikbaar voor de opstartkosten.

Na een voorbereidingsperiode vond in mei 2018 de kick-off plaats in het gemeentehuis van Lisse. In aanwezigheid van een delegatie van het gemeentebestuur en de pers.


  • Doelstelling van Lokaal Fonds Lisse

Het Lokaal Fonds Lisse heeft als doelstelling lokale initiatieven te ondersteunen om de verbinding en de kwaliteit van de samenleving in Lisse te verbeteren en de saamhorigheid te versterken. Hiermee steunt het de burgerinitiatieven, die leiden tot lokale projecten in de gemeente Lisse, die van algemeen maatschappelijk belang zijn. Dit onder het motto: samen maken we Lisse mooier, sterker en meer betrokken. Met elkaar en voor elkaar.

Projecten.

In 2020 ontving het Lokaal Fonds Lisse veertien aanvragen voor een finaciële bijdrage. Dat is minder dan in voorgaande jaren vanwege de Coronapandemie. Van deze aanvragen zijn er zeven gehonoreerd. Voorts zijn twee aanvragen gehonoreerd die op het einde van 2019 zijn ingediend (Stichting HLT Uitdaging en Kooksaam Ontmoet). Bij elkaar zijn in 2020 de volgende bedragen uitbetaald:  

  

Stichting HLT Uitdaging
248Kooksaam Ontmoet
500Gluren bij de buren
1.500Scouting Shawano’s
1.195Kunstmomentje
1.500De Groene Bol
1.500Atletiekvereniging De Spartaan
1.500Fietsmaatjes Hillegom/Lisse
439De Gaapstokken
1.000Totaal
9.382

Gemiddeld bedroeg de bijdrage per project € 1.000. Op de website van de Stichting, www.stichtinglokaalfondslisse.nl, worden de verstrekte bijdragen toegelicht en de gehonoreerde projecten kort beschreven. Op de website is meer informatie beschikbaar, bijvoorbeeld  over de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen om voor honorering in aanmerking te komen.

P.R. en communicatie.

Het Lokaal Fonds Lisse genereert zoveel mogelijk publiciteit om de bekendheid te vergroten. Het is belangrijk dat inwoners en verenigingen weten dat zij bij het Sociaal Fonds Lisse kunnen aankloppen wanneer zij activiteiten willen ontplooien die bijdragen aan de doelstelling van het Lokaal Fonds Lisse: dorpelingen elkaar laten ontmoeten en samen Lisse mooier, sterker maken. Wij onderhouden goede relaties met de lokale pers, van elke toekenning wordt verslag gedaan. In de gemeenterubriek in het Lisser Nieuwsblad wordt regelmatig aandacht besteed aan onze activiteiten. Verder zijn wij actief op Faceboek.

Meer bekendheid kan helpen om sponsoren voor het Lokaal Fonds Lisse te werven, waardoor wij meer voor elkaar kunnen krijgen. Helaas hebben onze inspanningen om aanvullende gelden aan te trekken nog geen concrete resultaten opgeleverd. Op dit punt blijven wij actief.

 

  

  • Financiële situatie
In 2020 is door het Lokaal Fonds Lisse ruim € 9.000 bijgedragen voor de uitvoering van negen projecten. Het resultaat is € 117 positief. Dit bedrag is aan de reserves toegevoegd.

 

Staat van Baten en Lasten 2020

Baten:

Jaarlijkse bijdrage Gemeente Lisse       

10.000Overige inkomsten

25Totaal            

10.025
Lasten:

Projecten

9.382Bankkosten

107Bestuurskosten  

129Automatisering  

290Resultaat

117Totaal    

10.025
Bestuurlijke situatie.

Binnen het Lokaal Fonds Lisse geldt een aantal vaste werkafspraken en gedragsregels ten aanzien van het bestuurlijk functioneren. Dat geldt onder andere voor de wijze van behandeling van de projectaanvragen van de eerste fase (invullen aanvraagformulier), tot en met de laatste fase (contact met de aanvrager over de realisatie van het gesteunde project).

Het bestuur kent de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester en overige leden. Er is een rooster van aftreden. De overige leden kunnen worden belast met speciale taken. In de praktijk gaat het om PR en communicatie en lidmaatschap van de projectcommissie, die aanvragen om geldelijke steun aan een eerste toets onderwerpt. Over definitieve toekenning beslist het voltallige bestuur. De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

De personele samenstelling is in het verslagjaar niet gewijzigd.


Samenstelling Bestuur 

Gijs Oskam                           voorzitter

Gerard Boon                          secretaris en lid van de projectcommissie

Jos van Kleef                         penningmeester en lid van de projectcommissie

Ernie van der Voet                 public relations

Magda Guicherit                    lid projectcommissie

Tot slot

In dit beknopt jaarverslag 2020 worden de activiteiten van het Lokaal Fonds Lisse kort beschreven. Dat er in Lisse grote behoefte bestaat aan een Fonds als het onze, blijkt wel uit het grote aantal aanvragen dat wij sinds de oprichting in 2018 hebben ontvangen (60) én (34) toegekend. Een actuele lijst met aanvragen en toekenningen treft u aan als bijlage bij dit jaarveslag.

Het Lokaal Fonds Lisse draait nu drie jaar en heeft de zaak bestuurlijk, administratief en boekhoudkundig goed op orde. Wij kunnen ons daarom volledig concentreren op onze core business: het financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten in de Lissese gemeenschap teneinde participatie en elkaar ontmoeten te bevorderen. Tot onze core business rekenen wij ook het onderhouden van goede contacten met andere fondsen en geldgevers. In de eerste plaats om die fondsen onder de aandacht te brengen van geldvragers uit Lisse. In de tweede plaats om andere fondsen bij te staan wanneer zij overwegen projecten in Lisse te ondersteunen. Verder spannen wij ons tot het uiterste in om sponsors voor het Lokaal Fonds Lisse te krijgen.